پروژه‌ها

 

لیست طرح های از سال ۱۳۹۲ تاکنون


ردیفنام طرحسالکارفرما
۱مكان يابی و تحليل ظرفيت اجرای دستورالعمل رفتار با كودك و نوجوان در بخش بهداشت و درمان۱۳۹۲اداره سلامت روان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
۲بررسی نتایج طرح‌های پژوهشی ثبت شده توسط پژوهشگران در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران۱۳۹۲مرکز ثبت کارآزمايی‌های بالينی ايران
۳ICD نسخه ۲۰۱۶(دکتر شمشیری)۱۳۹۲مرکز ثبت کارآزمايي‌هاي بالينی ايران
۴مستند سازی اطلاعات علمی تولید شده در زمینه بدخیمی ها توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور ۱۳۸۸-۱۳۵۷۱۳۸۹ 
۵ارزشیابی رسانه‌های آموزش سلامت (سامانه ارس) تولید شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور۱۳۹۳ تا کنوناداره آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶تهیه و بررسی توزیع جغرافیایی (GIS) اختلالات مصرف موادو سلامت روان و شاخص های مرتبط در ایران در سال ۱۳۹۴۱۳۹۷اداره آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷طراحی نظام افزایش رضایت زناشویی زوجین در ۵ سال اول زندگی زناشویی۱۳۹۵اداره سلامت روان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

کتاب های چاپ شده


مشاهده

تعدادی از سازمان ها و نهادهایی که با آنها همکاری داشته ایم


بیمارستان رازی ایران، معاونت آموزشی


دانشگاه علوم پزشکی تهران


دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت ملل متحد UNODC


صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی کشور