چشم انداز:

موسسه سلامت پژوهان نیکان موسسه ای غیر دولتی است که در راستای کمک به تامین، حفظ و ارتقای سلامت به جامعه از طریق آموزش مشاوره و اجرای پروژه های مرتبط به سلامت، با تاکید بر اخلاق حرفه ای و کارآفرینی فعالیت می کند.آموزش


آموزش در زمينه های روش تحقيق، ارتقای سلامت، آمار، برنامه ريزی نظام‌های سلامت و... .


مشاوره


مشاوره در مورد راه‌اندازی مراکز تحقيقات بالينی، انتشار نتايج پژوهش، آناليز و آمار، طراحی ومديريت نظام‌های سلامت، و ...


پژوهش


پژوهش و اجرای طرح‌های تحقیقاتی بالينی و اپيدميولوژيك، تحقيق در نظام سلامت، پايش و ارزشيابی و مديريت اطلاعات سلامت، و...


مدیریت


ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای در زمينه‌ی مديريت سيستم‌های سلامت، تهيه و تدوين برنامه‌های استراتژيك و عملياتی برای نهادهای مختلف و ...


هدف ما ايجاد موسسه‌ای غيردولتی به عنوان الگويی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه و تاثيرگذاری بر تصميم‌سازی سلامت در سطح كشور و منطقه است.